Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Jen opakovaným měřením se hluk nesníží..."

Společnost Greif - akustika, s.r.o provádí měření a modelování hluku, akustické studie. Vyrábíme tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické krytykontejnery,     zvukové     izolace, protihlukové - neprůzvučné dveře.

Realizujeme protihluková opatření. Zajišťujeme   komplexní  služby pro průmysl a energetiku v oblasti snižování hluku. Od projektu po montáž. Konzultace a technická podpora zdarma. Neváhejte nás kontaktovat.

Zaregistrujte se

Získejte přístup k materiálům a dalším zajímavým informacím z oboru.

Zobrazit reference podle oborů

Produkt:
Kategorie:
Datum: od do
 

Dotazník spokojenosti

Dejte nám vědět, jak jste byli spokojeni s naší prací, službami a výrobky.

Evropská unie

Měření hluku

Měření hluku je prvním krokem, který je nutno provést před samotným snižováním hluku, tj. před zaváděním protihlukových opatření. Společnost Greif-akustika provede odborné měření hluku. Na základě výsledků tohoto měření je možné navrhnout úpravy vedoucí ke snížení hluku. Měření hluku rozdělujeme dle specifických požadavků do několika úrovní:

  • první z nich je akustický průzkum, který slouží především jako podpora při rozhodování. V rámci tohoto průzkumu dochází k prozkoumání lokality pro plánovanou stavbu, ať již bytového či nebytového prostoru z hlediska investičního záměru, využitelnosti a ochrany před hlukem.
  • měření hluku zaměřené na stacionární zdroje a dopravu - je měření hluku s cílem ověřit plnění hygienických limitů a získání dat pro případný návrh úprav.
  • měření hluku na pracovišti se zabývá měřením hlukové zátěže pracovníka s cílem ověřit plnění hlukových limitů, stanovení podmínek pro zařazení prací do kategorií a případný návrh úprav.
  • při akustickém auditu a monitoringu dochází k posouzení stavby z hlediska provedení stavebních konstrukcí a vlivu zařízení na vnitřní i venkovní hluk. Dochází k měření hluku z dopravy, z provozoven a dalších zdrojů hluku
    v chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb. Toto měření hluku je možné provádět jednorázově akustickým auditem nebo průběžně monitorováním.

Akustický průzkum

Akustický průzkum je měření hluku prováděné pro územní celky s výhledem zastavěnosti,
pro lokality s průmyslovými areály, ale i pro stávající objekty před rekonstrukcí.

Akustický průzkum lokality

Cílem „vstupních“ měření hluku pro posuzované lokality je zjistit stávající hlukové zatížení, a to jak
v denní, tak noční době. Měření dává průkaz o využitelnosti území a identifikuje dominantní zdroje hluku a v případě potřeby slouží jako podklad pro návrh akustických opatření v lokalitě (bariéry apod.). Zpravidla je takovéto měření hluku součástí studie k územnímu řízení nebo studie pro návrh akustických opatření.

Akustický průzkum objektu

Cílem akustického průzkumu pro posuzované objekty je zmapování vnitřního prostoru z hlediska akustických vlastností stavebních konstrukcí, hluku z provozu stacionárních zdrojů a pronikajícího hluku z venkovního prostoru. Slouží pro účely smluvních vztahů, ale i jako výchozí bod pro projektanta.

Prováděná měření slouží jako podpora při rozhodování, či jako podklad pro projektování.

V případě zájmu o akustický průzkum nás neváhejte kontaktovat.

Stacionární zdroje a doprava

Měření hluku z provozu stacionárních zdrojů a hluku od dopravy se provádí vůči venkovním i vnitřním chráněným prostorům. Pro kolaudační potřeby se pak jedná o autorizované měření.

Měření hluku z provozu stacionárních zdrojů

Posouzení hluku z provozu stacionárních zdrojů se provádí vždy pro jejich maximální možnou součinnost a provozní režim, který může nastat, a to jak pro denní, tak i pro noční dobu. V denní době se posuzuje 8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době se posuzuje nejhlučnější 1 hodina.

Měření hluku z dopravy

Posouzení hluku od dopravy se provádí za příznivých meteorologických podmínek pro denní i pro noční dobu. V denní době se posuzuje všech 16 hodin, v noční době 8 hodin.

V případě zájmu o měření hluku z dopravy a stacionárních zdrojů nás neváhejte kontaktovat.

Měření hluku na pracovišti

Měření hluku na pracovištích je prováděno ve výrobních a administrativních prostorech. Pro kolaudační potřeby nebo pro pravidelnou kategorizaci pracovišť se pak jedná o autorizované měření.

Měření hluku při pracovních činnostech

Měření probíhá většinou metodou měření hluku při provádění jednotlivých činností a běhu jednotlivých zařízení. Toto měření je prováděno po dobu, která reprezentativním způsobem charakterizuje pracovní cyklus stroje nebo sledované činnosti. Na základě takto naměřených hladin hluku je pak výpočtem stanovena celková hluková expozice pracovníka, dle typického pracovního dne.

Celosměnové měření hluku

Jako druhou metodou měření hluku na pracovištích může být celosměnové měření typického pracovního dne. Pro tento případ je pak naměřená hladina hluku celkovou hlukovou expozicí zaměstnance.

V případě zájmu o měření hluku na pracovišti nás neváhejte kontaktovat.

Akustický audit a monitoring

Akustický audit

Měření hluku jsou rozvržena tak, aby byla zajištěna maximální míra posouzení všech částí, konstrukcí a zařízení ve sledovaném objektu. Prováděná měření mají technický charakter a jejich cílem je odhalit nedostatky stavby. Akustický audit je možné použít jako podklad pro řešení nápravných opatření a akustických úprav, vedoucích ke snížení hluku.

Využíváme našich více jak 30-ti letých zkušeností s hlukem a cíleně se zaměřujeme na nejslabší místa instalací.

Akustický monitoring

Opakované měření hluku ve vybraných bodech má zajistit kontinuální průkaz úřadům státní správy o plnění hygienických limitů v lokalitě a o kvalitním přístupu společnosti k životnímu prostředí v oblasti hlukových emisí.

Akustický monitoring se rovněž využívá pro zpřesnění výsledků při měření na velké vzdálenosti, které jsou, z fyzikální podstaty šíření hluku, zatížené vysokou nepřesností.

Kontinuální měření hluku v rámci akustického monitoringu je určeno pro investory, stavební firmy, ale i pro občany.

V případě zájmu o akustický audit či monitoring nás neváhejte kontaktovat.

Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4