Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Jen opakovaným měřením se hluk nesníží..."

Společnost Greif - akustika, s.r.o provádí měření a modelování hluku, akustické studie. Vyrábíme tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické krytykontejnery,     zvukové     izolace, protihlukové - neprůzvučné dveře.

Realizujeme protihluková opatření. Zajišťujeme   komplexní  služby pro průmysl a energetiku v oblasti snižování hluku. Od projektu po montáž. Konzultace a technická podpora zdarma. Neváhejte nás kontaktovat.

Zaregistrujte se

Získejte přístup k materiálům a dalším zajímavým informacím z oboru.

Zobrazit reference podle oborů

Produkt:
Kategorie:
Datum: od do
 

Dotazník spokojenosti

Dejte nám vědět, jak jste byli spokojeni s naší prací, službami a výrobky.

Evropská unie

Legislativa

Zákony

Nejdůležitější zákony v oblasti hlukové problematiky.

Základní rámec hlukové problematiky v oblasti komunální hygieny tvoří zákon o ochraně veřejného zdraví.

Zákon 258/2000 Sb.
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon 258_2000 Sb. O ochraně zdraví.pdf

Zákon o metrologii je pak základní kámen jakéhokoliv měření, tedy i měření hluku.

Zákon 505/1990 Sb.
Zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon 505_1990 Sb. O metrologii.pdf

Zákon o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků definuje autorizaci pro výkon povolání v oblasti stavebního práva.

Zákon 360/1992 Sb.
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Zákon 360_1992 Sb. Autorizační zákon.pdf

Vyhlášky a nařízení vlády

Vybraná nařízení vlády a vyhlášky provádějící příslušné zákony.

K jednotlivým zákonům jsou zde uvedena nejdůležitější prováděcí nařízení vlády.

Nařízení vlády o ochraně zdraví konkretizuje hlukové limity pro vnitřní i venkovní prostor a definuje co je „chráněný prostor“.

NV 272/2011 Sb.
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
NV 272_2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.pdf
NV 272_2011 Sb. - Příloha 1.pdf
NV 272_2011 Sb. - Příloha 4.pdf

Vyhláška, která stanoví měřidla k povinnému ověřování, konkretizuje návaznost měřidel na metrologickou soustavu.

Vyhláška 345/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška 345_2002 Sb. Měřidla k povinnému ověřování.pdf

Zařazení pracovišť do kategorií podle naměřených hodnot hluku konkretizuje vyhláška 432/2003 Sb.

Vyhláška 432/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací
s azbestem a biologickými činiteli.
Vyhláška 432_2003 Sb. Kategorizace.pdf
Vyhláška 432_2003 Sb. - Příloha 2.pdf

Normy a metodické pokyny

Vybrané normy a metodické pokyny vydané MZ ČR v oblasti měření a hodnocení hluku.
Normy specifikují požadavky a konkretizují jednotlivé postupy. Seznam nejdůležitějších z nich naleznete zde.

ČSN ISO 1996
Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí.

ČSN ISO 1999
Akustika – Odhad ztráty sluchu vlivem hluku.

ČSN EN ISO 9612
Akustika – Určení expozice hluku na pracovišti – Technická metoda.

ČSN EN ISO 10140
Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí.

ČSN ISO 717
Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách.

ČSN 73 0532
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.

Poznámka:
Ochrana autorských práv neumožňuje volné šíření norem. Bližší informace o normách naleznete na www.unmz.cz

Metodické návody vydává ministerstvo, které jimi konkretizuje vybrané postupy napříč legislativním a normativním rámcem.

HEM-300-26.4.01-16344
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.
HEM-300-26.4.01-16344.pdf

Věstník, částka 11, ročník 2017
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí.
Věstník-MZ-2017-11.pdf

OVZ-32.0-19.02.2007/6306
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu.
OVZ-32.0-19.02.2007/6306.pdf

Interní standardy

Výběr z interních předpisů společnosti.
Hlavní interní dokumenty společnosti, popisující systém řízení jakosti, firemní strukturu a rozsah autorizace.
PK001-01 Příručka kvality.pdf
OŘ001-01 Organizační řád společnosti.pdf
ITS090 Autorizace – seznam dokumentace.pdf
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4