Greif-akustika, s.r.o. - nezávislá společnost snižující hluk
"Jen opakovaným měřením se hluk nesníží..."

Společnost Greif - akustika, s.r.o provádí měření a modelování hluku, akustické studie. Vyrábíme tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické krytykontejnery,     zvukové     izolace, protihlukové - neprůzvučné dveře.

Realizujeme protihluková opatření. Zajišťujeme   komplexní  služby pro průmysl a energetiku v oblasti snižování hluku. Od projektu po montáž. Konzultace a technická podpora zdarma. Neváhejte nás kontaktovat.

Zaregistrujte se

Získejte přístup k materiálům a dalším zajímavým informacím z oboru.

Zobrazit reference podle oborů

Produkt:
Kategorie:
Datum: od do
 

Dotazník spokojenosti

Dejte nám vědět, jak jste byli spokojeni s naší prací, službami a výrobky.

Evropská unie

Občanská a komerční výstavba

Pro občanskou a komerční výstavbu provádíme akustické průzkumy, poskytující vedle měření také modelování akustické situace s výhledem i několika let, určené pro klasifikaci lokality nebo prostoru. A dále také hlukové studie potřebné pro stavební dokumentaci, mezi které patří:

  • studie pro územní řízení - měření a modelování hluku ve sledované lokalitě s cílem zjistit zatížení lokality před,
    v průběhu a po realizaci investičního záměru,
  • studie pro stavební povolení - podrobná akustická studie zahrnující veškeré známé vlivy stavby na chráněné vnitřní
    i venkovní prostory staveb a pracoviště, včetně hluku ze stavební činnosti,
  • studie pro provedení stavby - optimalizace studie pro stavební povolení s cílem specifikovat jednotlivé akustické prvky pro výběr dodavatele.

Akustický průzkum

Akustický průzkum je kombinací měření hluku v daném místě (lokalitě, prostoru), dostupných dopravních informací získaných od ŘSD nebo TSK a matematických výpočtů – modelování hluku.

Cíle akustického průzkumu

Cílem průzkumu je klasifikace lokality s ohledem na imise hluku (v případě výstavby např. bytových domů) nebo emise hluku (v případě výstavby průmyslových areálů). Akustický průzkum slouží zejména investorům a popisuje využitelnost lokality s ohledem na hygienické limity hluku pro různé druhy výstavby.

Kde se využívá akustický průzkum

Akustický průzkum je možné aplikovat nejen na územní celky, ale i na konkrétní nemovitosti nebo konkrétní prostory nemovitostí. Vždy se jedná o cílený sběr a vyhodnocení „hlukových informací“ ve vztahu k využitelnosti.

Bližší informace Vám poskytnou naši technici.

Studie pro územní řízení a EIA

Studie pro územní řízení nebo posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) je úvodním akustickým posudkem, který mapuje stávající hlukové zatížení lokality, definuje limity území
a zpracovává předpoklady pro jeho zamýšlené využití.

Během této studie jsou vytvářeny matematické modely, které jsou pak použitelné i pro další fáze posouzení. Celkově je zpracování studie koncipováno tak, aby bylo možné závěry studie použít jako podklady pro další stupeň dokumentace.

Reference SoundPlan

Studie pro stavební povolení

Akustická studie pro stavební povolení je základní akustický dokument, který definuje proveditelnost stavby s ohledem na hygienické limity hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb
a na pracovišti. Dále se studie zabývá kontrolou a návrhem stavebních konstrukcí s ohledem na zvukovou izolaci a v případech, které to vyžadují, i požadavky na prostorovou akustiku.

Studie pro stavební řízení definuje chráněné prostory, jednotlivé zdroje hluku a v případě potřeby předepisuje nutný návrh akustických úprav. Součástí hlukové studie je zpravidla i posouzení hluku ze stavební činnosti, které poskytujeme i jako samostatný výpočet.

Studie pro provedení stavby

Vzhledem k tomu, že mezi stavebním povolením a realizací stavby uplyne mnohdy hodně času, je vhodné si před samotnou realizací vyžádat aktualizaci hlukové studie pro stavební povolení – tzv. studii pro provedení stavby.

Proč požadovat studii pro provedení stavby?

Ačkoliv studie v této fázi není vyžadována, může vám pomoci zjistit skutečnou hlukovou zátěž
a předem odhalit případné potíže. Ve fázi těsně před samotnou realizací jsou již totiž známy konkrétní dodavatelé konkrétních technologických a výrobních celků a je známa podrobná specifikace stavby.

Je známým faktem, že odstraňování špatně zatlumených instalací mnohdy převýší trojnásobek ceny předem plánované úpravy.

Bližší informace Vám poskytnou naši technici.

ITS027 CZ Reference SoundPlan.pdf
Copyright © 2013 Greif-akustika, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Belleville, s.r.o. | info@greif.cz | tel.: +420 286 587 763,4